Сайн дурын ажилтнууд нийгмийн
хөгжлийн үнэлшгүй их нөөц, хүч юм.

  Аймаг/Хот
  Улаанбаатар
  Сүхбаатар
  Дорноговь
  Дархан-Уул
  Хөвсгөл
  Хэнтий
  Өмнөговь
  Дундговь
  Завхан
  Говь-Алтай
  Орхон
  Баян-Өлгий
  Өвөрхангай
  Ховд
  Увс
  Төв
  Булган
  Говьсүмбэр
  Баянхонгор
  Дорнод
  Сэлэнгэ
  Архангай
  Сум/Дүүрэг
  ТХЗ
  Ядуурлыг устгах
  Өлсгөлөнг зогсоох
  Эрүүл мэндийг дэмжих
  Чанартай боловсролыг дэмжих
  Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах
  Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах
  Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх
  Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох
  Инноваци болон дэд бүтцийн нэмэгдүүлэх
  Тэгш бус байдлыг бууруулах
  Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих
  Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих
  Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах
  Далай, тэнгисийн нөөцийг хамгаалах
  Хуурай газрын эко системийг хамгаалах
  Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох
  Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх
  Чадвар